Akty Prawne

Prawo upadłościowe

» Ustawa z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe, Dz.U. 2003r. nr 60, poz.535 - obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

» Ustawa z dnia 19 czerwca 2020r., Dz. U. 2020 poz 1086- o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 - art. 15-25

Prawo restrukturyzacyjne

» Ustawa z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz. U. 2015r. poz. 978 - przepisy ogólne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

» Z dnia 18 grudnia 2015r., Dz. U. 2015r. poz. 2185 -zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

» Z dnia 17 grudnia 2015r., Dz. U. 2015r. poz. 2203 - w sprawie określenia wzoru spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym, spisu należności w postępowaniu upadłościowym oraz spisu nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności

» Z dnia 17 grudnia 2015r., Dz. U. 2015r. poz. 2219 - w sprawie określenia wzoru listy wierzytelności

» Z dnia 18 grudnia 2015r., Dz. U. 2015r. poz. 2220 - w sprawie określenia wzoru sprawozdania z wykonania planu

» Z dnia 18 grudnia 2015r., Dz. U. 2015r. poz. 2239 - w sprawie określenia wzoru planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedazy rzeczy obciążonej oraz wzoru planu podziału i ostatecznego planu podziału

» Z dnia 17 grudnia 2015r., Dz. U. 2015r. poz. 2240 - w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru

» Z dnia 17 grudnia 2015r., Dz. U. 2015r. poz. 2241 - w sprawie określenia wzoru sprawozdania z czynności syndyka, wzoru sprawozdania rachunkowego syndyka i wzoru sprawozdania ostatecznego syndyka

» Z dnia 17 grudnia 2015r., Dz. U. 2015r. poz. 2242 - w sprawie określenia wzoru spisu zlikwidowanych składników masy upadłości

» Z dnia 17 grudnia 2015r., Dz. U. 2015r. poz. 2276 - w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

kancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin